مطالب پیشنهادی

 • اعلام مالیات

  زمان اعلام مالیات

  در ماه مارس یا آوریل فرم اعلام مالیات (veroilmoitus) از پیش تکمیل شده برای شما ارسال می شود. در فرم اعلام مالیات اطلاعات مربوط به درآمدها، مالیات پرداخت شده و مقدار کاهشی که از مالیات پرداختی انجام گرفته بابت سال پیش وجود دارد.

  اصلاح فرم مالیاتی

  اطلاعات موجود در فرم اعلام مالیات را بازبینی نمائید. مالیات نهایی بر اساس اطلاعات موجود در فرم اعلام مالیات تعیین می گردد. در صورتی که تمام اطلاعات موجود در فرم اعلام مالیات صحیح است و هیچ کم و کسری ندارد، احتیاج نیست کاری بکنید.

  در صورتی که اطلاعات موجود در فرم اعلام مالیات صحیح نیست یا موردی در آن ذکر نشده است، فرم اعلام مالیات را در خدمات اینترنتی OmaVero تکمیل و تصحیح کنید. در صورتی که دارای مشخصات کاربری بانک های اینترنتی فنلاندی یا سامانە‌ی تایید هویت از طریق تلفن همراە هستید، می توانید از خدمات اینترنتی سازمان امور مالیاتی استفاده کنید.

  چنانچە اصلاحات لازمه را از طریق خدمات اینترنتی OmaVero انجام نمی‌دهید، از سایت‌های اینترنتی اداره‌ی دارایی یا با مراجعه به شعب ادارە‌ی مالیات، فرم‌های جداگانە اصلاحات را تهیە فرمایید. فرم‌ها را پس از تکمیل، از طریق پست ارسال نمایید.

  به خاطر داشته باشید که تا آخرین روز برگشت تعیین شده، فرم اعلام مالیات را بازبینی کرده و تغییرات لازم را در آن بدهید. آخرین روز برگشت در صفحه اول فرم اعلام مالیات ذکر شده است.

  تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت

  تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت (verotuspäätös) محاسبه مقدار مالیات نهایی است. از حقوق یا دیگر درآمدهای شما بر اساس کارت مالیاتی تان مالیات کسر شده است. نام این مالیات پیش پرداخت شده (ennakonpidätys) است. مقدار مالیات پیش پرداخت شده بر اساس تخمینی که از درآمدهای شما زده شده است تعیین می گردد. مقدار مالیات بر اساس این تعیین می شود که درآمد و کاهش های مالیاتی واقعی شما چقدر بوده است.

  همراه با فرم اعلام مالیات از پیش تکمیل شده، تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت نیز برای شما ارسال می شود. چنانچه فرم اعلام مالیات را تکمیل و تصحیح نکنید، این تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت که برای شما ارسال شده نهایی خواهد بود. در صورتی که فرم اعلام مالیات را تکمیل و تصحیح کنید، تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت جدید بعدا برای شما ارسال خواهد شد. به یاد داشته باشید که تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت جدید را هم بازبینی کنید.

  تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت و لیست وضعیت مالیاتی که در بهار همراه فرم اعلام مالیات برایتان ارسال می شود را نگه دارید. برای دریافت لیست وضعیت مالیاتی جدید باید مبلغ مربوطه را بپردازید.

  کاهش های مالیاتی

  می توانید در مالیات خود کاهش (vähennys) دهید که این کاهش ها مقدار مالیاتی که باید بپردازید را پائین می آورند. سازمان امور مالیاتی بخشی از این کاهش ها را اتوماتیک انجام می دهد، ولی برخی از کاهش ها را شما باید خودتان تقاضا کنید.

  این کاهش ها از جمله شامل این موارد هستند:

  الف) کاهش هزینه های تعمیر مسکن

  ب) کاهش هزینه های تردد بین خانه و محل کار

  ج) کاهش بهره وام مسکن

  در صورتی که برای مسکن دائمی خود وام مسکن گرفته اید، می توانید بهره این وام را از مالیاتی که می دهید کم کنید. در مواقعی که مسکن دائمی تان در خارج از فنلاند است نیز می توانید بهره وام مسکن را کم کنید. چنانچه وام مسکن را از یک بانک فنلاندی گرفته باشید، مقامات مالیات اطلاعات وام را مستقیماً از بانک دریافت می کنند. در صورتی که وام مسکن را از یک بانک خارجی گرفته اید، اطلاعات وام مسکن را خودتان به مقامات مالیات اطلاع دهید.

  هنگامی که تقاضای کارت مالیاتی جدید می کنید می توانید این کاهش های مالیاتی را اطلاع دهید. در این صورت کاهش های مالیاتی در درصد مالیاتی تان در نظر گرفته می شوند. کاهش های مالیاتی را می توانید بعداً هم با استقاده از فرم اعلام مالیات تقاضا کنید. در این صورت این کاهش های مالیاتی بعداً به صورت مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت به شما پرداخت خواهد شد.

  تصحیح میزان پرداخت مالیات

  مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت و مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت است.

  از تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت دیده می شود که آیا مقدار مالیاتی کە پرداخت کرده اید صحیح است یا خیر. در صورتی که بیش از حد لازم مالیات پرداخت کرده باشید، مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت (veronpalautus) دریافت می کنید. در صورتی که کمتر از مقدار لازم مالیات پرداخت کرده باشید، باید مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت (jäännösvero) پرداخت کنید.

  مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت مستقیماً به حساب بانکی تان واریز خواهد شد. شماره حساب بانکی خود را در خدمات اینترنتی سازمان امور مالیاتی و یا با فرم کاغذی جداگانه اطلاع دهید. مالیات اضافه پرداخت شده قابل برگشت می تواند یا به حساب بانکی فنلاندی شما واریز شود یا به حساب بانکی خارجی تان.

  در صورتی که مجبور به پرداخت مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت باشید، همراه با تصمیم مقدار مالیات قابل پرداخت فرم انتقال بانکی برای پرداخت مالیات دریافت خواهید کرد. در این فرم انتقال بانکی مقدار مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت، شماره حساب بانکی که باید به آن پرداخت کنید، آخرین مهلت پرداخت و شماره شناسه انتقال بانکی دیده می شود. شما باید پس از گذشت زمان مشخصی، بابت مقدار مالیات کم پرداخت شده قابل پرداخت، بهره نیز پرداخت کنید.

  منبع


  سایت ها و لینک ها

  نام نویسنده : admin
  نظرات : 0
  تاریخ انتشار :

  15.05.2020