مطالب پیشنهادی

ثبت آدرس (ثبت احوال)

 ثبت آدرس

چنانچه بیش از سه ماه در فنلاند هستید باید در ثبت احوال فنلاند Maistraatit (مایستراتی) شهر خود ثبت نام کنید و شماره ملی و ثبت آدرس خود را تایید کنید. در فنلاند برای هر گونه خدماتی به شماره ملی خود نیاز خواهید داشت. پس از گرفتن شماره ملی می توانید برای گرفتن کارت ملی اقدام کنید که با پرداخت وجهی در اداره پلیس انجام می شود. 

اداره های ثبت احوال چندین وظیفه دیگر نیز دارند، این اداره ها:

– عقد غیر کلیسایی را انجام داده و رابطه مشترک را به ثبت می رسانند،

– برای افراد ساکن فنلاند، کد شناسایی صادر می کنند،

– گواهی شهروندی صادر می کنند که توسط آنها می توان محل سکونت خود را به اثبات رساند.

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020