فعالان پارسی زبان

پارسی زبانان فنلاند کسانی اند که به نوعی با زبان فارسی آشنا هستند اعم از ایرانی یا افغان، کرد، ترک ، بلوچ ، گیلک و نیز فنلاندی هایی که به زبان فارسی آشنا هستند. در کانون پارسی زبانان مطالب مورد نیاز جامعه فارسی زبان در فنلاند ارائه می شود.