درک مهاجران و فنلاندی ها از یکدیگر

بعضی سوتفاهم ها بین دو فرهنگ وجود دارد. شما در تجربه خود چه فکر می کنید؟

مهاجران از دید فنلاندی ها

چدر این ویدیو 5 دلیلی که فنلاندی ها مهاجران را دوست ندارند مطرح شده است سه مورد از مهمترین آنها عبارتند از:
1. فنلاندی ها مدت زیادی نیست که خارجی ها را می بینند. 2. فنلاندی ها با خودشان هم رابطه سردی دارند 3. بعضی خارجی ها رفتارها و جرایمی مرتکب شده اند که فنلاندی ها را بدبین کرده است.

فنلاندی ها از دید دانشجویان خارجی

دانشجویان خارجی فنلاندی ها راسرد در ارتباطات، ساکت و کم حرف ولی باهوش و قابل اعتماد معرفی می کنند. اینکه انها افرادی هستند که برایشان فاصله های فردی و حریم شخصی خیلی مهم است. کمی خجالتی هستند.. شنیدن این نظرات جالب است.

متاسفانه زبان ویدیوها انگلیسی است و اگر دوستانی زحمت گذاشتن زیرنویس فارسی را تقبل کنند عالی خواهد بود.