مطالب پیشنهادی

پرورش خردسالان


آموزش وپرورش خردسالان برای کودکان زیر سن مدرسه منظور شده است. آموزش و پرورش دولتی خردسالان در فنلاند توسط شهرداریها از جمله به شکل مراقبت روزانه از کودکان عرضه می گردد. علاوه بر این، مهد کودک های خصوصی نیزو وجود دارند.

آموزش و پرورش خردسالان به معنای آموزش، پرورش و مراقبت های برنامه ریزی شده از لحاظ پداگوژی بوده و به اهداف آن بدقت اندیشیده شده است. اشخاص شاغل در امر پرورش خردسالان، مربیان کودکان و آموزگارانی هستند که در زمینه‌ی پرورش خردسالان تحصیل کرده‌اند.

مرخصی مراقبت از کودک

معمولاً یکی از والدین، حداقل در دوران مرخصی والدین تا زمانی که کودک 9 ماهش تمام می شود، از او در خانه نگهداری می کند. اگر پس از این دوره نیز از فرزندتان در خانه نگهداری کنید، حق دارید تا زمانی که فرزندتان 3 سالش تمام شود، به دلیل مراقبت از فرزندتان از کار خود مرخصی بگیرید.

ر صورتی که شما از فرزندتان در خانه مراقبت می کنید، حق دارید تا زمانی که فرزندتان سه سالش تمام می شود، برای مراقبت از او مرخصی بدون حقوق بگیرید. در طول مرخصی مراقبت از کودک، می توانید از کلا (Kela) تقاضای کمک هزینه مرخصی مراقبت از کودک نمایید.

چنانچه در یک سال گذشته حداقل 6 ماه در استخدام یک کارفرما بوده اید، می توانید مرخصی مراقبت از کودک بگیرید. مرخصی مراقبت از کودک را حداکثر 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرما اطلاع دهید.

مرخصی مراقبت از کودک خردسال در خانه می تواند بصورت پاره وقت نیز باشد. در چنین شرایطی طول ایام کاری شما کوتاهتر بوده و به همان نسبت نیز دستمزد کمتری دریافت می کنید.

اگر شما دارای اقامت فنلاند باشید، می توانید از کلا جهت مراقبت قابل انعطاف (joustava hoitoraha) از کودکان زیر 3 سال و همچنین مراقبت پاره وقت (osittainen hoitoraha) کودک کلاس اول و دوم دبستان، کمک هزینه درخواست کنید. این کمک هزینه مراقبت قابل انعطاف یا مراقبت پاره وقت را نمیتوان جهت مراقبت از کودکی دریافت کرد که به سن سه سالگی رسیده است و هنوز در مدرسه نیز نمیباشد. کودک زیر سن 3 سال می تواند در زمان مراقبت قابل انعطاف به صورت پاره وقت در مراقبت روزانه از کودک وابسته به شهر باشد.

اگر تعداد ساعات کاری خود را از حد نرمال به حداکثر 30 ساعت در هفته برای مراقبت از کودک کاهش دهید، در اینصورت می توانید کمک هزینه مراقبت قابل انعطاف یا پاره وقت از کودکان در خانه را درخواست کنید. درصورتیکه پدر و مادر هر دو ساعات کاری خود را کاهش داده باشند و در اوقات مختلف از کودک مراقبت کنند، آنها می توانند بطور همزمان کمک هزینه مخصوص مراقبت قابل انعطاف یا پاره وقت از کودک را دریافت کنند.

این نوع کمک هزینه هر بار فقط بازای یک فرزند پرداخت می شود و از جمله کمک هزینه هایی است که به آن مالیات تعلق می گیرد. چنانکه به شما کمک هزینه والدین و یا کمک هزینه مخصوص مراقبت از کودک خرد سال در خانه و یا هر دوی این کمک هزینه ها پرداخت می شود، در این صورت نمی توانید از کمک هزینه مراقبت قابل انعطاف یا پاره وقت از کودک خردسال برخوردار شوید.

آموزش و پرورش دولتی خردسالان

چنانچه شما شهروندی در فنلاند دارید، می توانید پس از پایان مدت مرخصی والدین، برای فرزند خود تقاضای جا در مهد کودک دولتی نمایید. در این هنگام فرزندتان تقریباً 9 ماهه شده است. در صورتی که شما اقامت در فنلاند نداشته باشید، به عنوان ساکن آن شهری که در آن زندگی می کنید، محسوب می گردید.

اگر والدین شاغل باشند، کودک می تواند به صورت تمام وقت از خدمات مهد کودک استفاده کند. اگر یکی از والدین شاغل نباشد، در اینصورت حق استفاده از مهد کودک بستگی به شهرستان محل سکونت دارد.

در بعضی از شهرستانها علیرغم این که یکی از والدین شاغل نباشد کودک حق استفاده تمام وقت از مهد کودک را دارد.

در بعضی دیگر از شهرستانها اگر یکی از والدین شاغل نباشد، کودک حق دارد 20 ساعت در هفته از مهد کودک استفاده کند. البته چنانچه کودک نیاز به کمک و حمایت ویژه داشته باشد، بعنوان مثال جهت یادگیری زبان فنلاندی و یا بدلیل وجود شرایط دشوار خانواده، در اینصورت خانواده او می تواند حق استفاده از مهد کودک تمام وقت را درخواست نماید.

می توانید تقاضای جا بکنید

الف) از مهد کودک (päiväkoti)

ب) از مهد کودک گروهی خانگی (ryhmäperhepäivähoito)

ج) از مهد کودک خانگی (perhepäivähoito)

کودکان در مهد کودک در گروه های بزرگتری نسبت به مهد کودک گروهی خانگی مراقبت می شوند.

مهد کودک خانگی به این معنی است که مراقبت کننده در خانه خود از کودکان نگهداری می کند. برخی از مراقبت کننده های کودک در خانه، در منزل کودکان گروه از آنها نگهداری می کنند.

تقاضای آموزش و پرورش دولتی خردسالانرا، حداکثر چهار ماه پیش از آن زمانی که به آن احتیاج دارید، در شهر محل اقامت خود انجام دهید. در صورتی که والدین شروع به کار یا تحصیل کنند، ممکن است در عرض دو هفته، جا برای آموزش و پرورش دولتی خردسالان به آنها تعلق بگیرد.

کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه

در صورتی که از کودک زیر سن 3 سال در خانه مراقبت می کنید، می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) تقاضای کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را نمایید. شخص مراقبت کننده می تواند مثلاً سرپرست و یا خویشاوند دیگر کودک باشد. چنانچه کودک در مهد کودک دولتی باشد، کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه به شما تعلق نمی گیرد. معمولاً کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه، به خارج از فنلاند پرداخت نمی گردد. اطلاعات بیشتر را از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) سؤال کنید.

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) در شرایط زیر کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را می پردازد:

یکی از والدین کودک و یا هر دوی آنها دارای اقامت فنلاند می باشند و یا اینکه حداقل یکی از والدین در فنلاند اشتغال به کار دارد و بر همین اساس مربوط به تأمینات اجتماعی فنلاند می شود.

کمک هزینه مراقبت از کودک خرد سال در خانه از مبلغ پایه کمک هزینه مراقبت و مبلغ افزایش یافته ای که بستگی به سطح درآمد خانواده دارد، تشکیل شده است و همچنین مبلغ افزوده شده از جانب شهرستان تشکیل شده است. از اداره سوسیال شهرستان خود درباره پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ افزوده شده از جانب شهرستان، سوال کنید. مبلغ پایه کمک هزینه مراقبت در مورد همه یکسان است و درآمد خانواده بر روی آن تاثیری ندارد.

کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه، از جمله در آمدهایی است که به آن مالیات تعلق میگیرد.

در بعضی از شرایط می توان کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را به اعضای خانواده های ساکن کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا و عضو حوزه اقتصادی اروپا، نیز پرداخت کرد. جهت کسب آگاهی بیشتر در این باره از اداره سوسیال کلا سوال کنید.

شهریه مهد کودک

مبلغ آموزش و پرورش خردسالان (varhaiskasvatusmaksu) بستگی دارد به

درآمد خانواده؛ تعداد اعضای خانواده؛ و این که کودک چند ساعت در هفته در آموزش و پرورش خردسالان شرکت می کند.

اگر خواهر یا برادر کودک هم در مهد کودک تحت مراقبت باشند، مبلغ مهد کودک پائین تر خواهد بود. در صورتی که درآمد خانواده خیلی پائین باشد، آموزش و پرورش خردسالان می تواند رایگان باشد. می توانید در این مورد از خدمات راهنمایی و مشاوره شهرستان محل اقامت خود اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

آموزش و پرورش خصوصی خردسالان

آموزش و پرورش خصوصی خردسالان می تواند بدین ترتیب باشد

– در مهد کودک خصوصی یا در مهد کودک گروهی خانگی باشد

– در مهد کودک خانگی باشد

– در خانه باشد، که خانواده مراقبت کننده را استخدام کرده و او در خانه کودک از او مراقبت می کند

می توانید تقاضای جا در آموزش و پرورش خردسالان را مستقیماً از مهد کودک خصوصی یا از مهد کودک گروهی خانگی انجام دهید. می توانید همچنین شخصی را برای مراقبت از فرزندتان در خانه اش جستجو کنید و یا او را استخدام کنید که در خانه خودتان از فرزندتان مراقبت کند. در صورتی که شخصی را استخدام می کنید که در خانه خودتان از فرزندتان مراقبت کند، شما به عنوان کارفرما خواهید بود و باید وظایف یک کارفرما را هم به جا بیاورید. خانواده می تواند همچنین همراه با یک خانواده دیگر مشترکاً نیز شخصی را استخدام کند که در خانه اش از فرزندش مراقبت کند.

شهرداری بر فعالیت آموزش و پرورش خصوصی خردسالان نظارت می کند.

کمک هزینه مهد کودک خصوصی

مبالغ آموزش و پرورش خصوصی خردسالان متفاوت هستند. به هر حال می توانید از کلا (Kela) برای این منظور کمک هزینه دریافت نمایید. در این صورت مبلغ آموزش و پرورش خصوصی خردسالان خیلی بیشتر از آموزش و پرورش دولتی خردسالان نیستند.

د. مهد کودک خصوصی که از آن استفاده می کنید باید تأئیدیه شهرداری را داشته باشد.

می توانید برای مهد کودک خصوصی تقاضای کمک هزینه (yksityisen hoidon tuki) کنید، در صورتی که

– در مهد کودک خصوصی یا در مهد کودک گروهی خانگی باشد

– فرزند زیر سن مدرسه شما در مهد کودک خصوصی مراقبت می شود.

چنانچه مراقبت کننده کودک خودش عضو خانواده باشد و یا مراقبت کننده کودک با کودک در یک خانه زندگی کنند، نمی توانید برای مراقبت خصوصی تقاضای کمک هزینه نمایید. بابت هزینه آموزش و پرورش دولتی خردسالان نیز نمی توانید تقاضای کمک هزینه مراقبت خصوصی نمائید.

مقدار کمک هزینه از جمله بستگی به درآمد خانواده و شهرستان محل اقامت خانواده دارد.

کلا (Kela) کمک هزینه را مستقیماً به مراقبت کننده و یا به مسئول مهد کودک خصوصی پرداخت می کند. بابت کمک هزینه مهد کودک خصوصی باید مالیات پرداخت نمود. کمک هزینه مهد کودک خصوصی به خارج از فنلاند پرداخت نمی گردد.

کلا (Kela) خدمات تلفنی به خانواده های بچه دار ارائه می دهد.

  • به زبان فنلاندی شماره تلفن: 35820692206+
  • به زبان سوئدی شماره تلفن: 35820692226+
  • به زبان انگلیسی شماره تلفن: 358206342550+

فعالیت های مهدکودک

آموزش و پرورش خردسالان شامل برنامه های مختلفی از قبیل بازی کردن، ورزش، هواخوری، موسیقی، کاردستی و سفر تفریحی می باشد. استراحت هم جزو برنامه های روزانه مهد کودک می باشد. هدف از این فعالیتها پیشرفت دادن رشد فکری و توانایی یادگیری کودکان است. کودک مهارت های اجتماعی را نیز می آموزد. در صورتی که زبان مادری کودکی زبانی غیر از فنلاندی یا سوئدی باشد، برای یادگیری این دو زبان به کودک کمک می شود. اگر کودک نیاز داشته باشد، می‌تواند از آموزش‌های ویژه هم برخوردار شود.

البته مهد کودک، مدرسه نیست. کودکان در آنجا درس نمی خوانند و ساعات درسی نیز ندارند.

کودکان در طول روز سه وعده غذا می خورند: صبحانه، نهار و میان وعده. در صورتی که فرزند شما دارای رژیم غذایی خاصی می باشد، موضوع را به معلم آموزش و پرورش خردسالان اطلاع دهید.

در آموزش و پرورش خردسالان مذهب و جهانبینی خانواده نیز در نظر گرفته می شود.

معمولاً روزهای کاری مهد کودک از اول صبح تا بعدازظهر می باشد. بعضی از مهد کودکها و مربیان مهد کودکهای خانگی به دلیل ساعات کار یا تحصیل والدین بصورت شبانه روزی فعالیت می نمایند.

مهد کودک های انگلیسی‌ زبان

در فنلاند مهد کودک‌ های انگلیسی زبان زیادی وجود دارد، به‌ ویژه در شهرهای بزرگ تر. مهد کودک‌ های انگلیسی زبان معمولاً خصوصی هستند. در مهد کودک های انگلیسی‌ زبان متعلق به شهرداری، کودکان خانواده‌ های فنلاندی زبان نیز وجود دارند که در آنجا زبان انگلیسی یاد می گیرند.

در شهرهای بزرگ تر مهد کودک هایی نیز هستند که از زبان دیگری استفاده می کنند، مثلاً زبان آلمانی، فرانسوی یا اسپانیایی.

کلوب ها

شهرداری شهرستان ها، سازمان های مختلف و انجمن های کلیسا برای کودکان کلوب های روزانه (päiväkerho) برگزار می کنند. کلوبهای روزانه معمولاً دو ساعت فعالیت می کنند.

در کلوب ها بازی های هدایت شده، آواز، کار دستی و برنامه های دیگر انجام می شود.

منبع


سایت ها و لینک ها

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020