مطالب پیشنهادی

کمک هزینه امرار معاش

کمک هزینه امرار معاش

اگر درآمد و دارایی شما و خانواده شما کفاف مخارج ضروری روزمره شما را نمی دهند، می توانید از اداره کلا Kela کمک هزینه امرار معاش پایه (perustoimeentulotuki) را درخواست کنید. منظور از مخارج ضروری بعنوان مثال مخارج در حد مناسب خوراک، پوشاک، هزینه مراقبتهای درمانی و همچنین مخارج مربوط به مسکن می باشد. کمک هزینه امرار معاش شامل مخارج مربوط به فعالیتهای اوقات فراغت و فعالیت های تفریحی، هزینه های مهد کودک بچه ها و هزینه های ناشی از شرکت کودکان دبستانی در فعالیتهای کلوب صبحگاهی و بعدازظهر مدرسه و همچنین مخارج ضروری اسباب کشی نیز می باشد.

کلیه درآمدها و دارایی های شما بر روی مقدار این کمک هزینه تاثیر می گذارند. علاوه بر این کمک هزینه های اجتماعی که بعنوان مثال از اداره کلا Kela، سازمان بیمه بازنشستگی و یا صندوق بیکاری دریافت می کنید نیز در محاسبه مقدار این کمک هزینه در نظر گرفته میشود.

قبل از اینکه کمک هزینه امرار معاش را درخواست کنید، سایر کمک هزینه هایی را که حق دریافت آنها را دارید (از قبیل کمک هزینه بیکاری، کمک هزینه مسکن، بازنشستگی، کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه والدین، کمک هزینه بیماری، کمک هزینه مراقبت از طفل خردسال در خانه و نفقه) را درخواست کنید.

کمک هزینه امرار معاش یک کمک موقتی به حساب می آید. فقط در زمانی که نمی توانید درآمد دیگری کسب کرده و یا کمک هزینه دیگری را دریافت کنید و یا کمک هزینه های دریافتی شما کفاف مخارج ضروری شما را نمی دهند، این کمک هزینه به شما پرداخت می شود.

اگر شما یا خانواده شما با مخارج ناشی از نیازهایی خاص روبرو شده اید که برای آنها نمی توانید کمک هزینه امرار معاش را دریافت کنید، در اینصورت اداره سوسیال شهرستان شما می تواند کمک هزینه امرار معاش تکمیلی و بازدارنده از محرومیت (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) را برای شما بپذیرد. کمک هزینه امرار معاش تکمیلی را می توانید بعنوان مثال برای تأمین مسکن و یا برای شرایطی که وضعیت اقتصادی شما به ناگهان ضعیف شده است، دریافت کنید. هدف از پرداخت کمک هزینه امرار معاش تکمیلی و بازدارنده از محرومیت، پیشبرد توانایی های خود شخص و پیشگیری از محرومیت می باشد.

همواره در ابتدا از اداره کلا Kela کمک هزینه امرار معاش را درخواست کنید. اگر به کمک هزینه امرار معاش تکمیلی یا بازدارنده از محرومیت نیاز دارید، می توانید در این باره توسط همان برگه درخواست اطلاع دهید. اداره کلا Kela می تواند بنا به درخواست شما، درخواست کمک هزینه امرار معاش تکمیلی و بازدارنده شما را جهت رسیدگی به اداره سوسیال ارسال کند.

منبع

درصورت نیاز می توانید برای نحوه درخواست کمک هزینه امرار معاش از اداره کلا Kela، از اداره سوسیال شهرستان خود و یا از مرکز راهنمایی به مهاجرین، اطلاعات دریافت کنید.

پناهنده ها و یا افرادی که به طور موقت در فنلاند هستند نمی توانند درخواست کمک هزینه امرار معاش کنند. آنها می توانند برای غذا و نیازهای اولیه کمک بگیرند.

لینک ها ی درخواست کمک هزینه امرار معاش

نام نویسنده : admin
نظرات : 0
تاریخ انتشار :

15.05.2020